Ord og uttrykk
Home Up Bygdebøker Haram Kulturhistoriske lag Ord og uttrykk

 


ORD, UTRYKK OG FORKORTELSER SOM SLEKTSGRANSKEREN STØTER PÅ.


Forfatter "Ukjent". Fant dette på nettet ein eller annan gang i 1995.


Actum ut supra

Evt. Actum et datum ut supra. Dateringsformular i dokumenter. Når slike formuleringer opptrer i avslutningen av et dokument, vises det tilbake på den dato som er anført innledningsvis i dokumentet. Actum gjelder datoen for den handling som omtales i et dokument, mens datum angir når selve dokumentet ble skrevet. Actum et datum ut supra betyr at dokumentet ble skrevet samme dag som den omtalte handlingen fant sted. Det kan også stå Actum anno, die et loco ut supra.

Agnat

Slektning gjennom mannsledd; mannlig eller kvinnelig slektning der mellomliggende slektsledd utgjøres av menn. F.eks. sønnesønns sønn eller datter. Jfr. Kognat.

Agnatisk slektskap

Slektskap gjennom mannlige ledd. Jfr. Kognatisk slektskap.

Almisselem

Person som ikke kunne forsørge seg selv, men som var avhengig av hjelp.

Aneforskyvning

Særskilt form for anesammenfall (s.d.). Frekommer ved at samme personer fremtrer flere steder i anetavlen, og i flere ledd. Ved f.eks. ekteskap mellom enn mann og hans kusines datter, vil deres barn ha et par oldeforeldre som samtidig er ett av deres tippoldeforeldrepar. I etterslektstavler forekommer på tilsvarende måte etterslektsforskyvning.

Anelinje

Avstammingslinje fra ætling til ane.

Aner

Forfedre, ascendenter (s.d.).

Anerekke

Generasjon; rekke av kronologisk sideordnede aner, f.eks. besteforeldre, oldeforeldre, osv.

Anesammenfall

Også kalt anetap, el. ane-implex. Fremkommer ved at personer opptrer mer enn èn på samme anetavle, og skyldes ekteskap mellom slektninger. Hvis f.eks. fetter og kusine gifter seg, vil deres barn ha bare 6 og ikke 8 personer som oldeforeldre (ett av oldeforeldre parene vil finnes både på morssiden og farssiden). De 8 retoriske anene er her i virkeligheten representert ved bare 6 personer.

Anetap

Se anesammenfall.

Anetavle

En av to hovedformer for slektstavle. Anetavlen viser en persons (probandens) forfedre: to foreldre, fire besteforeldre, åtte oldeforeldre, osv. (ascendenstavle). Jfr. Etterslektstavle og Stamtavle.

Arkiv

Brukes både om selve materialet; et prestearkiv, amtmannsarkivet, sorenskriverarkivene, og om oppbevaringsinstitusjonen; Riksarkivet, statsarkivet, kommunearkivet.

Ascendens

Slektskap i rett oppstigende linje.

Ascendenter

De mennesker en person stammer fra; forfedre, aner. Gjelder slektninger i rett oppstigende linje: far, farfar, oldefar, osv. Jfr. Descendenter.

Ascentorium

Se Descentorium.

Avsigt

Dom, kjennelse.

Borger

El. byborger - person som har borgerskap i en kjøpstad og dermed adgang til å drive slik handel og håndverk som bare kunne drives i byene.

Bøkker

Håndverker som laget tønner og kar.

Dagleier

Lønnsarbeider.

Deliberasjonsprotokoll

Se Forhandlingsprotokoll.

Descendens

Slektskap i nedstigende linje.

Descendenter

Avkom, etterkommere: barn, barnebarn, oldebarn, osv. Jfr. Ascendenter.

Descendere

Nedstamme.

Descent

Se Descentorium.

Descentorium

Utsnitt av en slektstavle som viser slektslinjer mellom en etterkommer og en ane. Ascentorium brukes om det samme, avhengig av probandens posisjon. Descentoriet viser forholdet mellom probanden og en av etterkommerne; ascentoriet gjelder forholdet mellom probanden og en av forfedrene. Descent er et avgrenset (enkelt) descentorium en slektslinje mellom ane og ætling.

Diplom

Vanlig betegnelse for brev og andre enkeltdokumenter fra middelalderen.

Ehaant

Egen hånd. Betegner underskriverens egenhendige signatur. Jfr. Manu propria.

Ekspedisjonsprotokoll

Kopibok (s.d.) over kongebrev (kongelige ekspedisjoner).

Etterslektsforskyvning

Se Aneforskyvning.

Etterslektssammenfall

Forekommer ved ekteskap mellom etterkommere av samme stamfar. De samme personer vil da opptre i flere posisjoner i etterslektstavlen. Jfr. Anesammenfall.

Etterslektstavle

(Descendestavle) Slektstavle som viser en persons etterkommere.

Se også Anetavle, Slektstavle og Stamtavle.

Filiasjon

Slektskapsforbindelse, avstamming. Filiasjonsbevis = bevis for slektskap.

Fol.

Folium (blad, ark). I en foliert protokoll er ikke de enkelte sider nummerert (jfr. pag), men de enkelte ark. Arkets to sider blir angitt med bokstavnummer, f.eks. fol. 294 a og b.

Forestillingsprotokoll

Protokoll som inneholder forestillinger, dvs. regjeringens saksredegjørelser med forslag til vedtak, som ble forelagt kongen for avgjørelse ved kgl. resolusjon. Også kalt referat-protokoll.

Forhandlingsprotokoll

Møtebok; protokoll hvor møtereferat, rådslagninger og vedtak ble innført. Også kalt deliberasjonsprotokoll.

Forne

Forskrevne eller fornevnte. Refererer til noe eller noen som er nevnt tidligere i samme dokument.

Genealogi

(Av gresk genea = herkomst, og logos = lære).

Studiet av slektenes opprinnelse og utbredelse. Navnet på den vitenskapelige disiplin som befatter seg med slektsforskning.

Gesell

Gruvearbeider eller håndverksvenn.

Gjørtler

Håndverker som arbeidet i messing, også kalt messinglager.

Hujus

Dennes, ds. (i forbindelse med datoer).

Husmann

Person som leide hus eller jord som ikke var skyldsatt som eget gårdsbruk.

Må ikke forveksles med leilending (s.d.).

Høker

Kjøpmann som handlet i smått.

Ibid(em)

Samme sted.

I.e.

Id est: det er, det vil si.

In fidem

Til vitterlighet. Ved attestasjon av avskrifter. Se også Pro vera copia.

Inderst

Person som hadde husvære hos andre.

Item

Likeledes.

Journal

El. brevjournal. Protokoll der man fortløpende innfører alle brev som mottas, med et stikkord eller et kort sammendrag av innholdet. Hver innførsel får et journalnummer; enten får hvert brev sitt eget nummer eller alle brev som gjelder samme sak blir ført inn under samme journalnummer.

Journalsaker

Brev som er arkivert som bilag til journalen, dvs. i rekkefølge etter sitt journalnummer.

 Kognat

Slektning gjennom ett eller flere kvinneledd; mannlig eller kvinnelig slektning der mellomliggende slektsledd utgjøres av en eller flere kvinner. F.eks. dattersønns eller sønnedatter sønn/datter. Jfr. Agnat.

Kognatisk slektskap

Slektskap gjennom både manns- og kvinneledd. Jfr. Agnatisk slektskap.

Kongebrev

Brev fra regjeringskontorene med enten kongens egenhendige underskrift eller med kongens segl. Se også Missiv og Åpne brev.

Kongelig resolusjon

Kongens avgjørelse i en sak som ble forelagt ham. Kongelige resolusjoner brukes også som betegnele for enkelte arkiv-serier, og gjelder da forestillinger (se Forestillings-protokoll) med påskrevet kongelig resolusjon eller resolusjonstekster underskrevet av kongen.

Kongsangvinitetstavle

Se Samblodstavle.

Konsept

Kladden til et brev. Når det renskrevne brevet var avsendt, kunne konseptene bli arkivert. Se også Missiv.

Kopibok

Protokoll der man førte inn avskrifter - kopier - av utgående brev. Også brevbok og korrespondanseprotokoll ble benyttet som benevnelse på kopiboken.

Kårmann/kone

Person som nøt kår, el. føderåd.

Legdslem

Fattig som gikk på legd. På landsbygda ble gårdene inndelt i legder, og bøndene hadde plikt til å underholde de fattige på omgang.

Leilending

Gårdbruker som leide bruket av andre. Må ikke forveksles med husmannen, som leide en plass, og som tilhørte en anne sosialgruppe.

Litra

Bokstav; benyttes ved bokstavnummerering; litra A, litra B, osv.

istedet for nr. 1, nr. 2, osv.

L.S.

Locus sigilli: seglets plass; dv. i stedet for segl. Markerer forsegling på en avskrift av et originaldokument.

Manu propria

Med egen hånd. Betegner underskriverens egenhendige signatur.

Kan være forkortet til Mpria eller mpp. Jfr. Ehaant.

Matronymikon

Slektsnavn avledet av morens fornavn f.eks. Guttor Gydason. Jfr. Patronymikon.

M.h.p./M.i.p.

Med holdt penn/med iholdt penn. Benyttes ved underskrifter med påholden penn, dv. når underskriver ikke var skrivefør.

Missiv

Brukes om lukkede brev (til bestemte adressater) i motsetning til de åpne, som er alminnelige kunngjøringer, o.l. I Danske kansellis arkiv i Riksarkivet finner vi seriene Åpne brev og Missiver, koneptene til henholdsvis åpne og lukkede kongebrev fra dette regjeringskontoret.

 Monsr.

Monsieur, monseigneur: min herre. Titulering.

Pag(ina)

Side (av et ark). Jfr. Fol.

Patronymikon

Slektsnavn avledet av farens fornavn f.eks. Hansen, Nilsdatter.

Postbonde

Bonde som hadde postbefordring som oppgave.

Proband

Den person som er utgangspunktet for en slektstavle, dvs. Stamfar eller ætling. Når du arbeider med slektsgransking og utarbeider din egen ættetavle, er du selv probanden.

Proprietær

Stor jordeier som eide flere eiendommer enn den han selv bodde på.

Proveniens

Ordningsprinsipp i Riksarkivet og statsarkivene.

Innebærer at hvert enkelt embetsarkiv (Eidsvoll prestearkiv, Nordhordland sorenskriverarkiv, osv.) blir arkivert som en enhet for seg, uten å blandes sammen med andre arkiver og uten å endre den opprinnelige ordningen av materialet.

Pro vera copia

For riktig avskrift. Benyttes ved bekreftelse av kopier. Se også In fidem.

Referatprotokoll

Se forestillingsprotokoll.

Repslager

Håndverker som laget rep og tauverk.

Sal./sl.

Salig, avdød.

Samblodstavle

Kombinasjon av ane- og etterslektstavle som viser en person med sine nærmeste slektninger, både avkom og forfedre, samt disse forfedrenes øvrige avkom (onkler, tanter, søsken-barn, m.v.). Også kalt konsangvinitetstavle eller slektskaps-tavle.

Selveier

Gårdbruker som eide gården/bruket han drev.

Skysskaffer

Person som hadde til oppgave å besørge hesteskyss eller båtskyss for embetsverket.

Slektslinje

Slektskapslinjen mellom en ane og en ætling.

Slektsrekke

Generasjon; kronologisk sideordnede søskenkull.

Slektstavle

Vi har to hovedformer av slektstavler: anetavler (s.d.) som viser en persons forfedre og etterslektstavler (s.d.) som viser en persons etterkommere.

Spinneside

Kvinneside, slekt gjennom kvinneledd.

Sr.

Seigneur: herr. Titulering.

S.T.

Salva titulo: med utelatelse av tittel. Anvendes i brev foran adressaten i stedet for full tittel, og når vedkommendes tittel er ukjent.

Stamfar

Første kjente mann i en slekt; slektens opphav.

Stamliste

Genealogisk oppstilling av slektsleddene på mannsiden: far, sønn, sønnesønn, osv., eller omvendt.

Stamtavle

Særskilt form for etterslektstavle (s.d.) som bare omfatter personer som nedstammer fra stamfaren gjennom mannlige ledd (agnatisk descendens). Merk for øvrig at stamtavler for er det motsatte; ikke etterslektstavler med "anetavler" over idividets forfedre.

Strandsitter

Betegnelse for folk av ulike yrker som bodde i små hysklynger langs kysten (også brukt om husmenn i kyststrøkene).

Supplikk

Søknad, bønnskrift eller klageskrift til myndightene fra en eller flere undersåtter.

Sverdside

Mannsside, slekt gjennom mannsledd.

Åpent brev

Brukes om åpne brev (kunngjøringer, bevillinger, o.l.) I motsetning til lukkede brev - Missiv (s.d.).

Tilbake til slektssidaBack to english home page.